Regulamin konkursów

Regulamin konkursów organizowanych na stronie Recenzje na wiedelcu

§1
Definicje
1. Regulamin - Regulamin konkursów organizowanych przez Recenzje na widelcu, zasady ogólne określające warunki wszystkich konkursów organizowanych przez Recenzje na widelcu, w przypadku powstania sprzeczności obowiązują zasady poszczególnych konkursów.
2. Zasady – zasady poszczególnych konkursów, każdorazowo publikowane na stronie, obowiązujące wyłącznie w zakresie danego konkursu.
3. Organizator konkursu – Na Widelcu oraz podmiot wskazany w Zasadach jako Organizator.
4. Sponsor – podmiot finansujący nagrody, wskazany wyraźnie w Zasadach.

§2
Organizatorzy konkursu i sponsorzy
1. Organizatorem konkursów jest strona Recenzje na widelcu oraz podmiot wskazany każdorazowo w Zasadach. W przypadku braku wskazania innych podmiotów, Organizatorem jest wyłącznie Na Widelcu.
2. Żaden konkurs organizowany przez Na Widelcu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żądną inna przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
3. Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Na Widelcu nie jest sponsorem nagród, chyba, że co innego wynika z Zasad.
5. Sponsorem nagród je podmiot wskazany w Zasadach (dalej: Sponsor).

§3
Zasady konkursów
1. W konkursach może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
- jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
- stała się Uczestnikiem Konkursu, poprzez odpowiedź na pytanie konkursowe,
- spełnia wymagania, zna oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu,
- warunek nieobowiązkowy - dokona następującej czynności:
  • kliknięcie przycisku „lubię to” na profilu Na Widelcu portalu społecznościowego Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=429390350509748&fref=ts).

2. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Sponsora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz odsunięcia od udziału w Konkursie Uczestników, których działania będą oczywiście niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz z Regulaminem.
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursów a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursów oraz wyłonienia zwycięzców, Organizator powoła komisję (dalej Komisja). W skład Komisji wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

§4
Przebieg Konkursu
1. Przebieg konkursu każdorazowo wskazany zostanie w Zasadach.
2. Sposób wyłaniania Laureata lub Laureatów każdorazowo wskazany zostanie w Zasadach.

§5
Nagrody
1. Nagrody, ich ilość, jakość oraz sposób wysyłki każdorazowo wskazane zostaną w Zasadach.
2. Laureaci konkursów informowani są o wygranej drogą mailową, na adres wskazany w zgłoszeniu konkursowym.
3. Laureat obowiązany jest, w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, przesłać wiadomość mailową z danymi do wysyłki Nagrody.
4. W przypadku naruszenia terminu, wskazanego w punkcie powyżej, Laureat traci prawo do Nagrody, a Organizator zastrzega sobie możliwość nie przydzielania jej żadnemu z pozostałych Uczestników.
5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do scedowania uprawnień do nagrody na inną osobę.
7. Nagrody wysyłane są wyłącznie na terenie Polski i wyłącznie na dane podane przez Uczestnika w zgłoszeniu konkursowym.
8. Odpowiedzialność za odprowadzenie podatku od Nagród ponosi wyłącznie Sponsor.

 §6
Dane osobowe
1. W celu otrzymania nagrody konkursowej laureat zobowiązany jest przesłać nam swoje dane składające się z imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefony. 
2. Przesłanie ww. danych przez laureata oznacza wyrażenie przez niego zgody na przekazanie ich sponsorowi nagrody w celu wysyłki nagrody.
3. Organizator konkurs oraz Sponsor nie będą wykorzystywać przesłanych danych w innym celu, niż wysyłka nagrody,
4. Organizator konkursu nie gromadzi danych przesłanych przez laureatów,  w związku z tym każdorazowa wygrana w konkursie wiąże się z koniecznością przesłania danych.

§7
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być dokonywane w terminie 7 dni od zakończenia konkursu (tj. podania wyników) wyłącznie drogą mailową.
2. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w podanym powyżej terminie i na podany na stronie adres mailowy Organizatora.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane osoby je składającej co najmniej takie, aby można było dokonać Jej identyfikacji - imię i nazwisko oraz adres zwrotny, a także wskazanie przyczyn dokonania zgłoszenia reklamacyjnego - i jeśli to konieczne - wraz z uzasadnieniem (dalej Reklamacje).
4. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma.
5. O wyniku Reklamacji osobą ją składająca zostanie powiadomiona wiadomością mailowo na adres wskazany w Reklamacji.
6. Uczestnikowi nie przysługuje wobec Na Widelcu prawo do zgłaszania reklamacji w zakresie Nagrody (m.in. jej kompletności, zgodności, wysyłki), chyba, że Na Widelcu w Zasadach została wyraźnie wskazana jako Sponsor.
7. Reklamacje wskazane w powyższym punkcie przysługują wyłącznie przeciwko Sponsorowi.

§8
Postanowienia końcowe
1. Użytkownik biorący udział w Konkursie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin oraz Zasady są dostępne na stronie Na Widelcu.
3. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetworzenie jego imienia i nazwiska lub wskazanego w zgłoszeniu Nicku wyłącznie w celu opublikowania informacji o wygranej w konkursie.
4. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Uczestnika. Usunięcie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie.
5. W przypadku zmiany danych Uczestnika związanych z jego uczestnictwem w Konkursie jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o tym fakcie. Skutki braku informacji o zmianie danych obciążają Uczestnika.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.0 komentarze:

Prześlij komentarz

Serdecznie dziękuję za komentarz :) Zapraszam ponownie!

Tu mnie znajdziesz

Copyright © 2018 Recenzje na widelcu
| Distributed By Gooyaabi Templates